REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DLA KLIENTÓW IEXPERT.PL

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),iExpert.pl SA . z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP: 5252355248, Regon: 140437850 Kapitał zakładowy: 100.000 zł, opłacony w całości , (zwana dalej iExpert.pl ) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem)

DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  1. Serwis – aplikacja internetowa , przeznaczona do prezentowania i nabywania produktów ubezpieczeniowych oraz korzystania z innych usług w ramach aplikacji, której administratorem jest iExpert.pl;
  2. Usługi – usługi świadczone przez iExpert.pl na indywidualne żądanie Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz usługi dystrybucji ubezpieczeń;
  3. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy iExpert.pl a Użytkownikiem;
  4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca numer PESEL, lub przedsiębiorca posiadający numer REGON, korzystająca z Usług za pośrednictwem Serwisu;
  5. Link – wygenerowany przez Serwis spersonalizowany odnośnik wysyłany do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika kierujący do Serwisu w celu wyświetlenia oferty, dokonania płatności, wznowienia polisy lub innej czynności definiowanej przez Serwis.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Wszystkie treści prezentowane w Serwisie, w szczególności grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, filmy i inne treści, nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób.
 1. Korzystanie z Serwisu oraz Usług za jej pośrednictwem wymaga:

  1. posiadania adresu e-mail i odpowiadającej mu elektronicznej skrzynki pocztowej;
  2. dostępu do komputera lub innego urządzenia końcowego połączonego z siecią Internet, posiadającego lub połączonego z pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej;
  3. oprogramowania umożliwiającego otwieranie i odczytanie plików w formacie .pdf oraz .jpg.
  4. bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej (Chrome, Edge, Firefox) w najnowszej stabilnej wersji, z włączoną obsługę Java Script i zapisywania plików cookies;
 1. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.;
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre funkcjonalności Serwisu mogą działać nieprawidłowo na niektórych przeglądarkach (w szczególności nietypowych, już nie wspieranych, nieaktualnych lub w wersji beta).
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Serwisu może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z samego faktu świadczenia Usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez iExpert.pl systemów zabezpieczających Serwis przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją.
 1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego w Serwisie dane są zgodne ze stanem faktycznym, kompletne i prawidłowe.
 1. iExpert.pl może zmieniać, a w szczególności rozszerzać funkcjonalności Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Oferta produktów ubezpieczeniowych oferowanych w Serwisie może być modyfikowana.
 1. Świadczenie Usług przez Serwis odbywa się dla Użytkownika bezpłatnie, jednakże korzystanie z Serwisu może wiązać się z koniecznością ponoszenia opłat w wysokości i na zasadach pobieranych przez dostawcę usług internetowych, stosownie do umowy zawartej z takim dostawcą.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących Usług dystrybucji ubezpieczeń:

  1. zapoznania się z produktem ubezpieczeniowym dostępnym w serwisie, w szczególności kartą produktu, warunkami umowy ubezpieczenia (ogólnymi i szczególnymi, o ile występują) – poprzez otrzymanie odpowiednich dokumentów na adres email wskazany przez użytkownika,
  2. kalkulacji składki – poprzez odpowiedni formularz,
  3. zawarcia umowy ubezpieczenia – poprzez odpowiedni formularz,
  4. zapłaty składki – wyłącznie za pomocą metod płatności udostępnianych przez Serwis,
 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej bezpośrednio przez Użytkownika (samoobsługowo).
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia przez Użytkownika umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu jest:

  1. akceptacja treści Regulaminu,
  2. potwierdzenie, że jest osobą właściwą do dostarczenia informacji o produkcie ubezpieczeniowym (to znaczy Ubezpieczającym lub jego reprezentantem) oraz podanie adresu email,
  3. potwierdzenie, że Użytkownik zawiera umowę ubezpieczenia zgodną ze swoimi potrzebami,
  4. potwierdzenie, że odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym (różne w zależności od produktu) zostały doręczone na trwałym nośniku przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz akceptacja ich treści;
  5. uzupełnienie wymaganych informacji i danych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (formularzu) dostępnym w Serwisie,
  6. wyrażenie niezbędnych zgód i złożenie wymaganych oświadczeń,
  7. złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
  8. zapłata składki lub pierwszej raty.
 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych podlegających ochronie takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy ubezpieczenia.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego podczas zawierania umowy ubezpieczenia dane są zgodne ze stanem faktycznym, kompletne i prawidłowe. Podając dane osób trzecich, Użytkownik odpowiada za poinformowanie tych osób o tym fakcie i uzyskanie zgody na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają go przepisy prawa.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane podmiotów gospodarczych podawane przez niego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz za to czy posiada uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu takiego podmiotu. iExpert.pl nie dokonuje weryfikacji takich danych ani uprawnień.
 1. W zależności od produktu ubezpieczeniowego zapłata składki może być wymagana wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia lub odroczona, jednorazowo lub w ratach.
 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w chwili wysłania do Serwisu zestawu poprawnych danych wynikających z formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wybranie polecenia “Kupuję i płacę” oraz zapłatę składki lub pierwszej raty.
 1. Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia jest udostępniana Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, który jest wysyłany na adres email podany przez Użytkownika w trakcie procesu zawierania umowy ubezpieczenia wraz z innymi dokumentami.
 1. Zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej raty jest możliwa wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą metod płatności udostępnianych Użytkowników przez Serwis w trakcie procesu zakupu ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach także w formie przelewu tradycyjnego zgodnie z instrukcjami dostarczonymi na wskazany adres email.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących Usług Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza zawarcie przez Użytkownika Umowy z iExpert.pl , bez konieczności sporządzania odrębnej Umowy.
 1. Umowa jest zawierana z Użytkownikiem, który na formularzu zakupu ubezpieczenia został wskazany jako Ubezpieczający. Domyślnie jest nim przedsiębiorca lub osoba fizyczna wskazany na pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Serwisu, chyba że Użytkownik podał wcześniej inne dane.
 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, którego treść jest integralną częścią Umowy. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem jest rejestrowane przez Serwis.
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej lub pod adresem internetowym przekazywanym Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 1. Umowa dotycząca świadczenia Usług elektronicznych zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie tej Umowy, może nastąpić poprzez jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej (email) podany przez Użytkownika w Serwisie, a dla iExpert.pl jest to: biuro@iexpert.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem w stosunku do danych osobowych Użytkowników oraz danych osób wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników, przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług, jest iExpert.pl.
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez iExpert.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w tym wskazanie jakim podmiotom i z jakich powodów takie dane są udostępniane, a także wskazanie podstaw ich przetwarzania, opisane są w dokumencie zamieszczonym na stronie: https://iexpert.pl/klauzula-informacyjna/ który jest udostępniany elektronicznie Użytkownikowi przed rozpoczęciem zbierania od niego danych osobowych, a także który jest dostępny na każde żądanie Użytkownika.
 1. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez iExpert.pl można zgłaszać na adres email: iod@iexpert.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. iExpert.pl zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 1. iExpert.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu.
 1. iExpert.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 1. iExpert.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 1. iExpert.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 1. iExpert.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do treści wprowadzonych w Serwisie.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

 1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii po zakupie ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu iExpert.pl. Przedmiotem opinii może być także ocena lub recenzja zakupionego produktu lub jakości obsługi.
 1. iExpert.pl po dokonanym zakupie ubezpieczenia w serwisie wysyła do Użytkownika wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania iExpert.pl dotyczące zakupu oraz jakości obsługi, ich ocenę za pomocą dodania własnego opisu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii iExpert.pl ponawia wysyłkę zaproszenia.
 1. Opinia może być wystawiona jedynie przez Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie iExpert.pl.
 1. Wystawione przez Użytkownika opinie są publikowane przez iExpert.pl w Serwisie oraz wizytówce systemu za pośrednictwem, którego opinia jest zebrana.
 1. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec iExpert.pl, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa iExpert.pl lub osób trzecich.
 1. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Serwisie iExpert.pl. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także iExpert.pl ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 1. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik będący stroną Umowy ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej na adres email: biuro@iexpert.pl
 1. Reklamacja dotycząca Usług powinna określać przynajmniej:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim
  2. identyfikację Użytkownika – adres email podany podczas zawierania umowy ubezpieczenia,
  3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  4. zarzuty Użytkownika,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 1. Odpowiedzi na reklamacje dotyczące Usług będą udzielane w formie elektronicznej, jako odpowiedź na email z reklamacją, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 1. W zakresie Usług dystrybucji ubezpieczeń Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
  1. nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
  2. niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Umów ubezpieczenia rozpatrywane będą w trybie określonym w umowie ubezpieczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. W sprawach dotyczących świadczenia Usług właściwe jest prawo polskie.
 1. Językiem stosowanym w relacjach między Użytkownikiem a iExpert.pl oraz Ubezpieczycielem jest język polski.
 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących Usług przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, stosownie do informacji o dostępie do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów, zamieszczonych na stronie www.uokik.gov.pl. W przypadku reklamacji i roszczeń dotyczących Umów ubezpieczenia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.12.2021r.